Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van HCWebsites, inschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer: 0782.775.053

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hcwebsites aangeboden aan haar klant.

1.2. Door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juni 2022 en vervangen alle vorige.

2. Offertes en bestellingen
2.1. Elke Offerte is vrijblijvend en heeft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte. Ze vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte voor akkoord ondertekend en terug bezorgd aan HCWebsites binnen de hierboven gestelde termijn.

2.2. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door HCWebsites moeten geleverd worden zal een bijkomende offerte aan de Klant overgemaakt worden.

2.3 Bij elke bestelling dient de klant een voorschot van 30% te betalen op het totale bedrag. Bij aflevering van de bestelling is 70% van het factuurbedrag verschuldigd. HCWebsites vat de werkzaamheden pas aan na ontvangst van het voorschot.

3. Annulaties
3.1 Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan HCWebsites van 30 % op de volledige prijs vermeld op de offerte. Indien de werkzaamheden nog niet zijn aangevat vervalt de schadevergoeding.

4. Leveringstermijn
4.1 HCWebsites zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de uitvoeringstermijn. Deze termijn is een inschatting en niet bindend. Het niet behalen van de gecommuniceerde termijn geeft de Klant niet het recht tot het eisen van een schadevergoeding of enige prijsvermindering, noch heeft het een geldige grond tot verbreking of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele overschrijding van een termijn zullen steeds tijdig worden gecommuniceerd.

4.2 Indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, beeldmateriaal aan te leveren kan de leveringstermijn worden verlengd.

5. Facturen en betalingen
5.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de geleverde prestaties aangerekend aan de vermelde vaste prijzen.

5.2. Facturen worden betaald binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum via overschrijving op het vermelde rekeningnummer van HCWebsites.

5.3 Elke betwisting moet binnen de 8 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

5.4 Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 2% per maand, gerekend op het totaalbedrag van de factuur.

5.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft Hcwebsites het recht om haar verbintenissen op te schorten.

6. Technisch aspecten
6.1. Websites, plugins en mailings worden zo goed mogelijk ontwikkeld voor elke browser of mail client. HCWebsites kan immers niet garanderen dat ze altijd even correct of gelijkaardig zullen weergegeven worden.

7. Support en bijstand
7.1. Bij het opleveren van een website gaat vanaf het versturen van de factuur een support en bijstandsperiode in van 1 jaar. Tijdens deze periode zal HCWebsites eventuele codeerfouten opgemerkt door de klant kosteloos zo goed als mogelijk proberen op te lossen.

7.2 Binnen de bijstandsperiode wordt de klant bijgestaan bij vragen of problemen. Support of bijstand na het verstrijken van de standaard periode wordt in regie afgerekend aan de klant aan 35 euro/u(tenzij anders overeengekomen via een offerte)

8.Hosting en domeinnaam
8.1. Voor de hosting werkt HCWebsites samen met een hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Agreement van deze hostingpartner. Deze kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op verzoek van de klant bezorgt HCWebsites de klant een kopie van de actuele versie van de SA

8.2. De hostingdiensten worden per jaar door HCWebsites aan de klant aangeboden. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient dit te gebeuren per aangetekende brief uiterlijk één maand voor de werkelijke datum van stopzetting.

8.3. Indien de klant ook een domeinnaam bestelt via HCWebsites, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. HCWebsites beheert de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaald. Deze overeenkomst kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie(vermeld op de factuur).

8.4. De Webhosting en/of domeinnaam wordt afgesloten in een overeenkomst van onbepaalde duur. De factuur met betrekking tot de webhosting en of domeinregistratie worden jaarlijks automatisch gefactureerd. Wanneer de prijs volgens offerte niet meer kan gehandhaafd worden(oa door prijsstijgingen van de hostingspartner of index), worden deze doorgerekend in de eerst volgende factuur. De Klant zal op de hoogte worden gesteld van deze prijsstijging, minstens 2 weken voor de datum van de eerst volgende factuur.

8. Overmacht
8.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover HCWebsites geen controle heeft, bevrijden HCWebsites, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

9. Vertrouwelijke informatie
9.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties. In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

10. Intellectuele eigendomsrecht
10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, know-how, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.

10.2. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door HCWebsites werden gehaald van online bibliotheek die foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. HCWebsites verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11. Aansprakelijkheden
11.1. HCWebsites is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. HCWebsites is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan HCWebsites.

11.2 HCWebsites verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. HCWebsites is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

11.3. De aansprakelijkheid van HCWebsites met betrekking tot geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van HCWebsites. De totale aansprakelijkheid van HCWebsites, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

12.Verwerken van persoonsgegevens
12.1 Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van HCWebsites, heeft HCWebsites de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
13.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen HCWebsites en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Elk geschil zal exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Gent.